https://www.youtube.com/watch?v=lqjVZonLq5o

My attempt at something